Rapportage Anders benutten


In 2016 is een start gemaakt met het inventariseren van kansrijke pilots om de bereikbaarheid van voorzieningen voor inwoners van het platteland in stand te houden. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben dit samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) uitgevoerd.

In totaal zijn 24 heel diverse pilots onderzocht door middel van interviews met initiators en betrokkenen. De pilots zijn opgezet door overheden, ondernemers, dorpsbelangengroepen en particulieren. Een deel van de pilots loopt al een tijdje, een ander deel is in de opstartfase en er zijn pilots die nog gestart moeten worden. Door de verschillende fasering van de pilots zijn uit elk stadium van de ontwikkeling leerpunten te halen.

De aanpak, resultaten en leereffecten zijn opgenomen in een rapportage. Daarin wordt ook gereflecteerd op de veranderende positie van de overheid, ondernemers en inwoners in het vraagstuk van bereikbaarheid en leefbaarheid.

Op deze pagina kunt u de rapportage downloaden en begin 2017 is het rapport als interactieve pdf terug te vinden. De leerpunten vindt u terug in de inspiratiebox op deze website.