OV-plushaltes Fryslan


Initiatiefnemer

Provincie Fryslan

Omschrijving

Om het landelijk gebied goed aan te laten sluiten op snelle verbindingen richting het stedelijk gebied worden er knooppunten voor vervoer ontwikkeld. Op deze knooppunten komen snelle busverbindingen samen met ander OV, doelgroepenvervoer, vervoer vanuit andere lokale initiatieven, en is er voldoende plek om de auto en (e-)fiets te stallen. Nauw verwant met Pilot 5: ketenknooppunten/hubs Groningen en Drenthe

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Schaalniveau: Vervoersoplossingen zijn nooit direct overdraagbaar op een ander schaalniveau
  • Draagvlak: Nieuwe vervoersvormen wekken de angst op dat oude vervoersvormen verdwijnen

Gemeenten spelen in de totstandkoming van de OV-plushaltes een belangrijke rol. Veel van de haltes komen mogelijk te liggen op gemeentelijk grondgebied; een deel van de ontwikkel- en exploitatiekosten komt daarmee ook bij deze lokale overheden. Het is daarom belangrijk om hierover al in een vroeg stadium met gemeenten in gesprek te gaan. Daarnaast impliceert het maken van nieuwe OV-plushaltes het verdwijnen van bussen uit kleine kernen en het ‘strekken’ van lijnen. Uit onderzoek blijkt dat deze snellere en efficiëntere buslijnen meer gebruikt worden dan de buslijnen die door kleine kernen rijden. Toch kunnen gemeenten en inwoners van kernen huiverig zijn om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan strekken van de lijnen.

Website

http://www.fryslan.frl/ov (zie ontwikkelagenda)